Staten bör bekosta utbildningen av assistanshundar

Till riksdag och regering

Nu ska alla nya svenskar välkomnas
Från och med 1 januari 2015 ska det bli obligatoriskt för alla kommuner att arrangera årliga medborgarskapsceremonier för nyblivna svenskar, det är innebörden i ett regeringsförslag som integrationsminister Erik Ullenhag presenterade hösten 2013.

Tanken är att ceremonierna ska främja integrationsprocessen och känslan av tillhörighet. Deltagande blir fortsatt frivilligt för den enskilde. Regeringen planerar att avsätta 5 miljoner kronor per år i riktade statsbidrag till ceremonierna.

Regeringen ska under hösten även anta en hbt-strategi.
I strategin kommer bl.a. områden som våld, diskriminering och jämlik vård att identifieras, skriver arbetsmarknadsdepartementet i ett pressmeddelande. I regeringens budget för 2014-2016 läggs ytterligare 21 miljoner kronor och från 2017 tre miljoner kronor per år för att stärka homosexuellas, bisexuellas och transpersoners lika rättigheter och möjligheter.

Två nyheter som visar att det egentligen inte är pengar som saknas utan viljan och prioriteringen hos våra politiker. Vi undertecknade ser inga som helst problem med att staten lägger 5 miljoner per år i riktade bidrag till kommunerna för att införa en medborgarskapsceremoni för nyblivna svenskar. Vi stöder även att staten satsar 21 miljoner under tre år och därefter 3 miljoner per år för att stärka homosexuellas, bisexuellas och transpersoners lika rättigheter och möjligheter.

Det vi kan se som lite beklämmande är att staten är mer ovilliga att stärka lika rättigheter, möjligheter och tillgänglighet för våra funktionshindrade i Sverige, genom att staten går in med riktade bidrag om 3-5 miljoner per år för utbildning av assistanshundar. Detta skulle innebära att c:a 80-90 hundar per år skulle kunna utbildas till service-, signal-, diabetes- och epilepsihundar, något vi vet ökar den funktionshindrades frihet och tillgänglighet i samhället. Det skulle även ge socioekonomiska vinster i form av färre sjukhusresor, färre assistanstimmar med mera.

Som sagt det handlar endast om våra politikers prioriteringar. Som det är nu har de funktionshindrade inte samma rättigheter och möjligheter att få hjälp av en assistanshund, då staten låter ansvaret ligga på kommun och landsting, vilket medför att det handlar om i vilken kommun eller vilket landsting du råkar tillhöra.

Assistanshundar är idag en realitet och självklart borde dessa kunna bekostas av staten på samma sätt som den vanligaste assistanshunden; ledarhunden.

Det vi kan se som ett prioriteringsproblem är rent statistiskt - där man ser att politiker hellre väljer den enkla vägen och satsar pengar på "det som ligger i tiden" än det egentliga behovet. Nu finns det de facto ingen exakt statistik vare sig på antalet funktionshindrade eller antalet HBT-personer i Sverige, men beräkningar och olika undersökningar har visat att c:a 2,5-5% av befolkningen räknar sig själva som HBT, och c:a 15-16% betecknas som funktionshindrad eller funktionsnedsatt - så kan man satsa 21 miljoner under tre år på 2,5-5% av befolkningen bara för det "ligger i ropet" borde man kunna satsa samma belopp på de 15-16% funktionshindrade/funktionsnedsatta!

Skriv under >>>>>


Tidigare namninsamlingar

Ge alla assistanshundar samma status
Assistanshundens rättigheter på lika villkor


<<<< Tillbaka