Diabeteshund

Vad gör en ”Diabeteshund”?
Svar:
”Diabeteshundar” är alarmerande servicehundar som hjälper människor med diabetes att hålla reda på blodsockernivån. Hundarna specialtränas genom att de får lära sig att markera då blodsockret blir för lågt eller för högt. Hunden lärs även att vid behov hämta t.ex. hundägarens blodsockermätare, samt att larma vid en eventuell krissituation.

En diabeteshund bär ett tjänstetäcke som visar att hunden är i tjänst ute i samhället. Hunden får då följa med in i de flesta offentliga lokaler där hundförbud normalt råder. Tänk på att aldrig störa en hund med tjänstetäcke på sig, den arbetar. Lika lite som man skall störa busschauffören när han kör.

Svenska Service- & Signalhundsförbundet är den enda organisationen i Sverige som utbildar diabeteshundar som är kvalitetssäkrade internationellt genom att vi är ackrediterade av Assistance Dogs Europe (ADEu) och Assistance Dogs International (ADI).

Vilka hundar kan bli ”Diabeteshundar”?
Svar:
Alla raser kan provas in till utbildningen, då vi tittar på den enskilda individens lämplighet. Hunden ska vid ansökningstillfället vara mellan 1 och 3 år.

Hur lång tid tar utbildningen?
Svar:
c:a 12 till 18 månader.

Vad kostar det?
Svar:
Det kostar upp till 65 000 Sek. Det täcker bland annat kostnader för administration, utbildningar, instruktörens lön samt resor för instruktören.
Väljer man en vuxen grundutbildad hund blir kostnaden givetvis högre för inköpet av hunden men utbildningskostnaden blir densamma.

Vem äger hunden?
Svar:
Personen med diabetes (nedan kallat föraren) äger sin hund och står för alla omkostnader för sin hund. Efter godkänd examen kan föraren söka ersättning för hundens omkostnader via Försäkringskassans handikappersättning.

Hur kommer man i gång med utbildningen?
Svar:
Via SoS kansli beställer du ansökningshandlingar som du fyller i och returnerar. Efter SoS godkännande av ansökan kallas ekipaget till en inprovningsdag, vilken innehåller såväl funktions- som samarbetstest, där vi bl.a. tittar på hur hunden är bland människor och hundar. Inprovningen bedöms av två SoS instruktörer.

Vad behöver jag bifoga min ansökan?
Svar:
Läkarintyg som bekräftar en eller flera diagnoser hos föraren, BPH- eller MH-protokoll, kopia av hundens höftleds- och armbågsröntgen samt kopia av ev. undersökning gällande rasbundna sjukdomar.

Vem tränar hunden?
Svar:
Föraren, och om det är yngre barn någon i dess närhet, t.ex. föräldern. Träningen sker under handledning av SoS-instruktör om c:a 40 timmar. Då föraren är den viktigaste resursen under utbildningen kan man beräkna att man som förare behöver lägga minst 200 timmar på egen träning, dagligen i korta pass, av sin hund under hela utbildningstiden.

Hur går utbildningen till?
Svar:
Efter godkänd inprovning, utser styrelsen en personlig instruktör till ekipaget. Utbildningen sker enligt SoS utarbetade utbildningsplan som följer ADEu: s standard. Instruktören och föraren går gemensamt igenom vilka saker som ska tränas och var träningarna ska ske. Det är varierad träning i hemmiljö och på olika platser ute i samhället. Under utbildningstiden genomgår förare och hund en förarutbildning på internat tillsammans med andra ekipage under utbildning.

När gör man sitt examensprov?
Svar:
12 till 18 månader efter inprovningen genomgår ekipaget ett examensprov som de måste klara för att hunden ska bli godkänd ”Diabeteshund” och få sitt gula tjänstetäcke.

Hur säkerhetsställer man att hunden bibehåller sin kunskap?
Svar:
Efter examen gör ekipaget prov varje år hunden är i tjänst, där förbundet kontrollerar hundens kunskaper. För att klara av arbetet som tjänstehund krävs att hunden är fullt frisk och i god fysisk form. Därför lämnar föraren årligen ett friskintyg från veterinär inför årsprovet.

Vilka hälsokrav på hunden finns?
Svar:
Hunden ska vara höftledsröntgad med resultat A, B eller C med dispens samt vara armbågsröntgad utan anmärkning. Därutöver ska hunden vara undersökt för eventuella rasbundna sjukdomar utan anmärkning.

Vilka egenskaper är viktiga hos en blivande ”Diabeteshund”?
Svar:
Hunden ska ha en stor arbetsglädje, vara samarbetsvillig, positiv/neutral gentemot människor och andra hundar samt klara nya/okända miljöer utan att visa rädsla. Därutöver ska hunden ha lätt att kunna koppla av hos sin förare samt ej ha för stort jaktintresse.

Vilka krav ställs på en person som önskar hjälp av en ”Diabeteshund”?
Svar:
Det viktigaste kravet är att föraren har en dokumenterad diabetes som ger ett behov av att hunden underlättar i vardagen. Föraren ska därutöver ha ett genuint hundintresse och vara villig att avsätta tid för hundträning framledes under hela hundens tjänstetid.

Varför tar det så lång tid?
Svar:
Det behövs tid för att hunden ska hinna lära sig och mogna med sina nya uppgifter och få erfarenhet av att ha koll i alla olika situationer oavsett vad som händer. Även föraren behöver tid för att lära sig att använda sin hund som en hjälp i vardagen.

Vad betyder hundens röda/gula täcke?
Svar:
Det finns två typer av tjänstetäcken, röda för ekipage under utbildning och gula för examinerade ekipage. Även en hund med rött täcke är i tjänst och utrustad med ett ID kort. Det röda utbildningstäcket utdelas av instruktören när ekipaget bedöms redo för att träna själv i offentliga miljöer. I tjänstetäcke tillåts assistanshundar vistas på många platser där det normalt råder hundförbud i hela Europa, då SoS är ackrediterade av ADEu.

Hur bekostas utbildningen?
Svar:
Utbildningen kan bekostas av kommun eller landsting, men kan även finansieras genom privata medel genom att hundägaren själv söker medel från fonder och sponsorer.

Vad krävs för att ha certifierad tjänstehund i SoS?
Svar:
Det krävs att man är medlem i förbundet, vilket ger möjlighet att delta i de läger, gruppträningar och övriga aktiviteter som arrangeras. Tack vare att SoS är ackrediterade av ADEu, så ger vårt tjänstetäcke även hunden status som assistanshund i övriga europeiska länder. Under hela hundens tjänstgöringstid måste friskintyg från veterinär lämnas årligen samt att ekipaget måste delta i SoS årsprov för att säkerställa att de upprätthåller sina kunskaper enligt SoS och därmed också ADEu: s standard.

Vart vänder jag mig om jag vill veta mer?
Svar:
Om Du vill veta mer om utbildningen till ”Diabeteshund” eller har andra frågor kan Du vända Dig till:

Ing-Britt Fogelberg, 0322-40613 eller Roffe Blom, 076-2041060.
Du kan även maila till info@diabeteshund.se.


<<<< Tillbaka