Servicehund

Vad är en Servicehund?
En servicehund hjälper en person med funktionsnedsättning med sysslor i vardagen, såväl i hemmet som i offentlig miljö. Det finns en gemensam grund som alla servicehundar ska kunna, t ex plocka upp tappade föremål och hämta hjälp. Därutöver tränas hunden till en mängd olika saker och vad som lärs in styrs helt av personens behov.

En servicehund bär ett tjänstetäcke som visar att hunden är i tjänst ute i samhället. Hunden får då följa med in i de flesta offentliga lokaler där hundförbud normalt råder. Tänk på att aldrig störa en hund med tjänstetäcke på sig, den arbetar. Lika lite som man skall störa busschauffören när han kör.

Svenska Service- & Signalhundsförbundet är den enda organisationen i Sverige som utbildar servicehundar som är kvalitetssäkrade internationellt genom ackreditering av Assistance Dogs Europe (ADEu) och Assistance Dogs International (ADI).

Hör kan Du läsa och få svar på de vanligaste frågorna om servicehundar, hur de jobbar, hur utbildningen går till och mycket mer.

Om det är någon fråga Du känner att Du inte fått besvarad hoppas vi att Du kontaktar oss.

Vad gör en servicehund?
Svar: Vid rörelsehinder hjälper servicehunden föraren med saker som kan vara svårt för personen själv att göra. Hunden kan hjälpa till med många olika saker, t ex att betala i butikskassan, trycka på knapp vid övergångsställe, plocka upp föremål som tappats, öppna/stänga dörrar, bära saker, dra av kläder, knyta upp skor, vara skickebud, tända lamporna, hämta telefonen som ringer eller larma om föraren behöver hjälp.

Vilka hundar kan bli ”servicehundar”?
Svar:
Alla raser kan provas in till utbildningen, då bedömning görs av den enskilda individens lämplighet. Hunden ska vid ansökningstillfället vara över 1 och max 3 år.

Hur lång tid tar utbildningen?
Svar:
C:a 12 till 18 månader.

Vem äger hunden?
Svar:
Personen med funktionsnedsättning (föraren) äger sin hund och står för alla hundens omkostnader. Efter godkänd examen kan föraren söka handikappersättning hos Försäkringskassan för hundens omkostnader

Hur kommer man i gång med utbildningen?
Svar:
Via SoS kansli beställer du ansökningshandlingar som du fyller i och returnerar. Efter SoS godkännande av ansökan kallas ekipaget till en inprovningsdag, vilken innehåller såväl funktions- som samarbetstest, där vi bl.a. tittar på hur hunden är bland människor och hundar samt hur samspelet är mellan förare och hund. Inprovningen bedöms av två SoS instruktörer.

Vad behöver jag bifoga min ansökan?
Svar:
Läkarintyg som bekräftar en eller flera diagnoser hos föraren. För hunden ska bifogas BPH- eller MH-protokoll, friskintyg från veterinär, kopia av hundens höftleds- och armbågsröntgen samt kopia av ev. undersökning gällande rasbundna sjukdomar.

Vem tränar hunden?
Svar:
Personen med funktionsnedsättning (föraren), och om det är yngre barn någon i dess närhet, t.ex. föräldern. Träningen sker under handledning av SoS-instruktör om c:a 40 timmar. Då personen med funktionsnedsättning är den viktigaste resursen under utbildningen kan man beräkna att man som förare behöver lägga minst 200 timmar på egen träning, dagligen i korta pass, av sin hund under hela utbildningstiden.

Hur går utbildningen till?
Svar:
Efter godkänd inprovning, utser styrelsen en personlig instruktör till ekipaget. Utbildningen sker enligt SoS utarbetade utbildningsplan som följer ADEu: s standards, Instruktören och föraren går gemensamt igenom vilket hjälpbehov föraren har, vilka saker som ska tränas och var träningarna ska ske. Träningen varieras efter behov i såväl i hemmiljö som på olika platser i samhället. Under utbildningstiden genomgår förare och hund en förarutbildning på internat tillsammans med andra ekipage.

När gör man sitt examensprov?
Svar:
Ca 12 till 18 månader efter inprovningen genomgår ekipaget ett examensprov på internat under två dagar som de måste klara för att hunden ska bli godkänd ”servicehund” och få sitt gula tjänstetäcke.

Hur säkerhetsställer man att hunden bibehåller sina kunskaper?
Svar:
Efter examen gör ekipaget prov varje år hunden är i tjänst, där förbundet kontrollerar hundens kunskaper.

Vilka hälsokrav på hunden finns?
Svar:
Inför utbildningsstart ska hunden vara höftledsröntgad med resultat A, B eller C med dispens samt vara armbågsröntgad utan anmärkning. Därutöver ska hunden vara undersökt för eventuella rasbundna sjukdomar utan anmärkning. För att klara av arbetet som tjänstehund krävs att hunden är fullt frisk och i god fysisk form. Inför utbildning och under hela hundens tjänstgöringstid lämnas årligen ett friskintyg från veterinär.

Vilka egenskaper är viktiga hos en blivande ”servicehund”?
Svar:
Hunden ska ha en stor arbetsglädje, vara samarbetsvillig, positiv/neutral gentemot människor och andra hundar samt klara nya/okända miljöer utan att visa rädsla. Därutöver ska hunden ha lätt att kunna koppla av hos sin förare samt inte ha för stort jaktintresse.

Vilka krav ställs på en person som vill utbilda en ”servicehund”?
Svar:
Det viktigaste kravet är att föraren har en dokumenterad fysisk funktionsnedsättning som ger ett behov av att hunden underlättar i vardagen. Föraren ska därutöver ha ett genuint hundintresse och vara villig att avsätta tid för hundträning under hela hundens tjänstetid. För att få en välfungerande servicehund är det även av stor vikt att det finns möjlighet och en stor vilja hos föraren att tillbringa större delen av dygnet tillsammans med sin hund.

Varför tar det så lång tid?
Svar:
Det behövs tid för att hunden ska hinna lära sig och mogna med sina nya uppgifter och få erfarenhet av att arbeta i alla olika situationer oavsett vad som händer. Även föraren behöver tid för att lära sig att använda sin hund som en hjälp i vardagen. Examen sker när ekipaget bedöms klara för examen. Det är av stor vikt att ekipaget fungerar väl tillsammans och att hunden är till god hjälp för sin förare, både i hemmiljö och i offentlig miljö, t ex varuhus.

Vad betyder hundens röda/gula täcke?
Svar:
Det finns två typer av tjänstetäcken, röda för ekipage under utbildning och gula för examinerade ekipage. Även en hund med rött täcke är i tjänst och utrustad med ett ID kort. Det röda utbildningstäcket utdelas av instruktören när ekipaget bedöms redo för att träna själv i offentliga miljöer. Oavsett färg visar tjänstetäcket att hunden är i tjänst, och då får följa med in i de flesta offentliga lokaler där hundförbud normalt råder.

Tack vare att SoS är ackrediterade av ADEu, så ger tjänstetäcket även hunden status som assistanshund i övriga europeiska länder.

Hur bekostas utbildningen?
Svar:
Utbildningen kan bekostas av kommun eller landsting, men kan även finansieras genom privata medel eller genom att hundägaren själv söker medel från fonder och sponsorer.

Vad krävs för att ha certifierad tjänstehund i SoS?
Svar:
Under hela hundens tjänstgöringstid måste friskintyg från veterinär lämnas årligen. Ekipaget måste även delta i SoS årsprov för att säkerställa att hunden upprätthåller sina kunskaper enligt SoS och därmed också ADEu: s standard.

Det krävs att man är medlem i förbundet, vilket även ger möjlighet att delta i de läger, gruppträningar och övriga aktiviteter som arrangeras inom förbundet. Därutöver har förare att följa förbundets stadgar, policy samt förar- och täckesavtal för att inte certifieringen ska dras tillbaka.

Vem kan bli medlem i svenska Service- och Signalhundsförbundet?
Svar:
Alla är varmt välkomna som medlemmar, ett bra sätt få veta mer om assistanshundar och stötta verksamheten. Bli medlem genom att sätta in 275 kr på postgironummer: 41 97 83 – 6, märk med medlemskap. Maila dina adress- och mailuppgifter till kansli@soshund.se så missar du ingen intressant information.

Vart vänder jag mig om jag vill veta mer?
Svar:
Om Du vill veta mer om utbildningen till ”servicehund” via Svenska Service- & Signalhundsförbundet, eller har andra frågor kan Du kontakta SoS kansli eller nedanstående personer:

Kansli: Karin Ekdahl telefon: 0435-341 30
Instruktör: Ing- Britt Fogelberg telefon: 0322-40613
Förare: Jessica Jönsson telefon: 070-7020742


<<<< Tillbaka