Signalhund

Vad är en signalhund?
En signalhund hjälper en person med hörselnedsättning eller dövhet att markera och påvisa ljud såväl i hemmet som i offentlig miljö. Det finns en gemensam grund som alla signalhundar ska kunna, t ex markera brandlarm och spontant plocka upp saker som föraren tappar. Därutöver tränas hunden till en mängd olika saker och vad som lärs in styrs helt av personens behov.

En signalhund bär ett tjänstetäcke som visar att hunden är i tjänst ute i samhället. Hunden får då följa med in i de flesta offentliga lokaler där hundförbud normalt råder. Tänk på att aldrig störa en hund med tjänstetäcke på sig, den arbetar. Lika lite som man skall störa busschauffören när han kör.

Svenska Service- & Signalhundsförbundet är den enda organisationen i Sverige som utbildar signalhundar som är kvalitetssäkrade internationellt genom att vi är ackrediterade av Assistance Dogs Europe (ADEu) och Assistance Dogs International (ADI).

Vad gör en signalhund?
Svar:
Vid hörselnedsättning eller dövhet hjälper signalhunden sin förare genom att markera olika ljud och påvisa dessa, d v s gå till ljudkällan, när någon ropar, dörrklockan eller telefonen ringer, när babyn gråter, när det kokar över på spisen eller om brandlarmet går. Brandlarmet är det enda ljud som inte påvisas. Efter markering skall hunden istället lägga sig vid föraren. Hunden hämtar även spontant de föremål som föraren tappar.

Vilka hundar kan bli ”signalhundar”?
Svar:
Alla raser kan provas in till utbildningen, då bedömning görs av den enskilda individens lämplighet. Hunden ska vid ansökningstillfället vara över 1 och max 3 år.

Hur lång tid tar utbildningen?
Svar:
C:a 12 till 18 månader.

Vem äger hunden?
Svar:
Personen med hörselnedsättning eller dövhet (föraren) äger sin hund och står för alla hundens omkostnader. Efter godkänd examen kan föraren söka handikappersättning hos Försäkringskassan för hundens omkostnader.

Hur kommer man i gång med utbildningen?
Svar:
Via SoS kansli beställer du ansökningshandlingar som du fyller i och returnerar. SoS kansli sköts av Karin Ekdahl. Hit är ALLA välkomna att ringa för frågor m.m.

Efter SoS godkännande av ansökan kallas ekipaget till en inprovningsdag, vilken innehåller såväl funktions- som samarbetstest, där vi bl.a. tittar på hur hunden fungerar bland människor och hundar samt hur samspelet är mellan förare och hund. Inprovningen bedöms av två SoS instruktörer.

Vad behöver jag bifoga min ansökan?
Svar:
Läkarintyg som bekräftar en eller flera diagnoser hos föraren. För hunden ska bifogas friskintyg från veterinär samt BPH- eller MH-protokoll. Dessutom kopia av hundens höftleds- och armbågsröntgen samt kopia av ev. undersökning gällande rasbundna sjukdomar.

Vem tränar hunden?
Svar:
Personen med funktionsnedsättning (föraren). Om det gäller yngre barn tränas hunden i vissa fall av föräldern eller annan närstående. Träningen sker under handledning av SoS-instruktör under c:a 40 timmar. Eftersom personen med funktionsnedsättning är den viktigaste resursen under utbildningen kan man beräkna att man som förare behöver lägga minst 200 timmar på egen träning tillsammans med sin hund. Det krävs daglig träning i korta pass under hela utbildningstiden för att nå målet.

Hur går utbildningen till?
Svar:
Efter godkänd inprovning utser styrelsen en personlig instruktör till ekipaget. Utbildningen sker enligt SoS utarbetade utbildningsplan som följer ADEu: s standard.

Instruktören och föraren går gemensamt igenom förarens hjälpbehov och vilka saker som ska tränas och var träningarna ska ske. Träningen varieras efter behov i såväl i hemmiljö som på olika platser i samhället. Under utbildningstiden genomgår förare och hund en förarutbildning på internat tillsammans med andra ekipage.

När gör man sitt examensprov?
Svar:
Cirka 12 till 18 månader efter inprovningen genomgår ekipaget ett examensprov på internat under två dagar som de måste klara för att hunden ska bli godkänd ”signalhund” och få sitt gula tjänstetäcke.

Hur säkerhetsställer man att hunden bibehåller sina kunskaper?
Svar:
Efter examen gör ekipaget prov varje år hunden är i tjänst, förbundet kontrollerar då hundens kunskaper.

Vilka hälsokrav på hunden finns?
Svar:
Inför utbildningsstart ska hunden vara höftledsröntgad med resultat A, B eller i vissa fall med dispens för C, samt vara armbågsröntgad utan anmärkning. Därutöver ska hunden vara undersökt för eventuella rasbundna sjukdomar utan anmärkning. För att klara av arbetet som tjänstehund krävs att hunden är fullt frisk och i god fysisk form. Inför utbildning och under hela hundens tjänstgöringstid lämnas årligen ett friskintyg från veterinär.

Vilka egenskaper är viktiga hos en blivande ”signalhund”?
Svar:
Hunden ska ha en stor arbetsglädje, vara samarbetsvillig, positiv/neutral gentemot människor och andra hundar samt klara nya/okända miljöer utan att visa rädsla. Därutöver ska hunden ha lätt att kunna koppla av hos sin förare samt inte ha för stort jaktintresse.

Vilka krav ställs på en person som vill utbilda en ”signalhund”?
Svar:
Det viktigaste kravet är att föraren har en dokumenterad hörselnedsättning eller dövhet som gör att en signalhund kan underlätta i vardagen. Föraren måste därutöver ha ett genuint hundintresse och vara villig att avsätta tid för hundträning under hela hundens tjänstetid. För att få en välfungerande signalhund är det även av stor vikt att det finns möjlighet och en stor vilja hos föraren att tillbringa större delen av dygnet tillsammans med sin hund.

Varför tar det så lång tid?
Svar:
Det behövs tid för att hunden ska hinna lära sig och mogna med sina nya uppgifter och få erfarenhet av att arbeta i alla olika situationer oavsett vad som händer. Även föraren behöver tid för att lära sig att använda sin hund som en hjälp i vardagen. Examen sker när ekipaget bedöms klara för examen. Det är av stor vikt att ekipaget fungerar väl tillsammans och att hunden är till god hjälp för sin förare, både hemmiljö och i offentlig miljö, t ex varuhus.

Vad betyder hundens röda/gula täcke?
Svar:
Det finns två typer av tjänstetäcken, röda för ekipage under utbildning och gula för examinerade ekipage. Även en hund med rött täcke är i tjänst och utrustad med ett ID kort. Det röda utbildningstäcket utdelas av instruktören när ekipaget bedöms redo för att träna själv i offentliga miljöer. Oavsett färg visar tjänstetäcket att hunden är i tjänst, och får då följa med in i de flesta offentliga lokaler där hundförbud normalt råder.

Tack vare att SoS är ackrediterade av ADEu, så ger tjänstetäcket även status som assistanshund i övriga europeiska länder.

Hur bekostas utbildningen?
Svar:
Utbildningen kan bekostas av kommun eller landsting, men kan även finansieras genom privata medel eller genom att hundägaren själv söker medel från fonder och sponsorer.

Vad krävs för att ha certifierad tjänstehund i SoS?
Svar:
Under hela hundens tjänstgöringstid måste friskintyg från veterinär lämnas årligen. Ekipaget måste även delta i SoS årsprov för att säkerställa att de upprätthåller sina kunskaper enligt SoS och därmed också ADEu: s standard.

Det krävs att man är medlem i förbundet, vilket även ger möjlighet att delta i de läger, gruppträningar och övriga aktiviteter som arrangeras inom förbundet. Därutöver har förare att följa förbundets stadgar, policy samt förar- och täckesavtal för att inte certifieringen ska dras tillbaka.

Vem kan bli medlem i Svenska Service- och Signalhundsförbundet?
Svar:
Alla är varmt välkomna som medlemmar. Det är ett bra sätt få veta mer om assistanshundar och att stötta verksamheten. Bli medlem genom att sätta in 275 kr på postgironummer: 41 97 83 – 6, märk med medlemskap.

Maila dina adress- och mailuppgifter till kansli@soshund.se så missar du ingen intressant information.

Vart vänder jag mig om jag vill veta mer?
Svar:
Om du vill veta mer om utbildningen till ”signalhund” via Svenska Service- & Signalhundsförbundet eller har andra frågor är du alltid välkommen att kontakta SoS kansli eller nedanstående personer.

Kansli: Karin Ekdahl telefon: 0435-341 30
Instruktör: Ing- Britt Fogelberg telefon: 0322-40613
Instruktör: Yrsa Franzén Görnerup telefon: 0736208002


<<<< Tillbaka