Hundägarutbilding

Hundiqs hundägarutbildning i tre steg är en vidareutveckling av den vardagslydnadsutbildning som Hundföreningen V*A*R*G höll i början av 90-talet.

Bakgrunden till denna var att vi som då var instruktörer i Hundföreningen V*A*R*G innan vi påbörjade vår utbildning till instruktörer hos Anders Hallgren varit aktiva inom SBK på olika nivåer som instruktörer, hjälpinstruktörer, tävlingsförare osv.

Vi var med andra ord en brokig skara med människor med olika erfarenheter gällande utbildning, men med en gemensam övertygelse om att vi ville ha till en nydaning i kursverksamheten i jämförelse med hur kursverksamheten då såg ut i SBK.

Det kan väl tilläggas att det i stort inte är något revolutionerande eller märkvärdigt som har utformat våra kurser, utan de baseras på känd kunskap om hundetologi, inlärningspsykologi hos såväl människa som djur. Den stora skillnaden var att vi från början insåg att vi utbildade människor och inte hundar.

Dessutom ville vi komma ifrån själva "tävlingsmomenten" i våra kurser och istället koncentrera oss på att först och främst få kontakten mellan hund och hundförare att fungera. Vi ville helt enkelt komma från "planlydnaden" då vi inte ansåg att den skulle ligga till grund för den nyblivne hundägaren.

Vi ville istället att vardagslydnad skulle vara stommen i all vår utbildning som ett alternativ till SBKs "planlydnad" och när den grundläggande kontakten mellan hund och hundägare fungerade i vardagssituationer skulle de om de ville kunna börja föra in tävlingsmoment, vilket då oftast gick relativt snabbt att lära in.

Vår primära målgrupp är således fortfarande alla hundägare som bara vill att deras hund skulle fungera i vardagen, vi krävde inga förkunskaper, kurserna var då såväl som nu på 7 ggr uppdelade på två praktikpass och ett teoripass.

Praktikpassen är mycket sällan på någon "plan" utan träningen bedrivs där man som hundägare oftast ställs inför att behöva ha lydnad på sin hund, som te.x att kunna gå fint på stan, med störning från såväl andra människor som bilar och djur.

Efter att man gått alla tre stegen i vår hundägarutbildning vill vi att våra kursdeltagare ska ha uppnått bl.a följande:

  • kunskap om hundägandet och lagen, inklusive de krav som omgivningen ställer på oss som hundägare
  • kunskap om hundens fostran och inlärningsprinciper
  • färdighet i handhavande av hunden i de vardagssituationer som kan uppstå
  • kunskap om hundens skötsel samt förebyggande hundsjukvård
  • kunskap och färdighet i inlärning av "enklare" lydnadsmoment.
  • kunskap om hundens beteende
  • Förståelse för begreppet "Vägledande samspel" och "80-20 principen"
  • Kunskap om hur man sätter upp slutmål och delmål
  • Kunskap om olika träningsstrategier

I praktik innebär detta att kursverksamheten bygger på att vi varvar teori och praktik så att deltagarna efter avslutad hundägarutbildning har lärt sig i såväl teori som praktik att handha hunden på ett tillfredsställande sätt.

Den teoretiska delen innebär att kursdeltagarna diskuterat genom och kommit till klarhet i:

Ansvar mot omgivningen där bl.a grannar, hundrädda, motionärer, allergiker ska kunna känna sig säkra på att du som hundägare kan kontrollera din hund i alla situationer som kan uppstå.

Lagar och förordningar, som gäller hund rent generellt, men även specifikt i just din hemkommun.

Inlärningens grunder, där vi bland annat diskuterar olika belöningsmetoder, även stegringsmodellen vid inlärning, dvs ett successivt borttagande av hjälpmedel gås igenom. Vi diskuterar även inlärningsfaser kontra kravfaser samt vikten av att vara tydlig för hunden samt att variera träningen.

Förebyggande sjukvård, där vi går igenom sådant som daglig kontroll, visitation, kloklippning, öronrensning, analsäcksinflammation m.m.

Vikten av att träna hemma, är ett måste att ta upp vid varje kurstillfälle dels för att många kursdeltagare tror att kurstillfällena är tillräckligt för att ge resultat och dels för att hemmiljön oftast är den bästa inlärningsmiljön som i regel ger en lugn och trygg plats utan alltför mycket störningar. Naturligtvis pratar vi även om vikten av att träningen ska ske ofta, kontinuerligt men i korta intervaller.

Hundens signaler, är en självklarhet att gå igenom såväl de visuella som de akustiska. Vi lägger stor vikt vid hundens kroppsspråk som t.ex svans, öron, ragg, blick, kroppsställning typ stel kropp, hopkrupen med mera som alla avspeglar de olika sinnesstämningarna hos hund såsom rädsla, undergivenhet, osäkerhet, aggressivitet, självsäkerhet m.m. Allt detta ska hundägaren efter genomgången kurs kunna läsa av på sin hund.

Hundens sinnen, diskuteras och jämförs även med människans där vi diskuterar dels de största skillnaderna och dels vari skillnaden ligger.

Ledarskap, diskuteras, framförallt med utgångspunkt från vad kursdeltagarna lägger in i ordet "ledarskap". Detta brukar oftast bli en mycket givande diskussion.

Belöningsmetoder och vikten av att belöna hunden vid rätt tillfälle är något vi går igenom väldigt mycket då hela vår kursverksamhet bygger på att belöna hunden vid rätt beteende istället för att korrigera vid felaktigt beteende.

Den praktiska delen av hundägarutbildningen innehåller som redan nämnts, övningar som är nödvändiga för att uppnå den rätta kontakten och samspelet mellan hund och hundägare, där vi lägger stor vikt vid bl.a kontaktövningar, samt andra övningar som är nödvändiga för att kunna handha hunden på ett tillfredsställande sätt i alla upptänkliga vardagssituationer.

Stanna kvar i bilen är nog en av de första övningarna vi tränar på i praktiken och målet för denna övning är naturligtvis att hunden ska stanna kvar i bilen tills den får tillåtelse att komma ut. Den praktiska nyttan av att hunden lär sig detta är att det kan vara direkt livsfarligt för hunden att oombedd hoppar ur bilen.

Därför brukar vi börja med denna praktiska övning eftersom detta är något som för de flesta blir aktuellt vid varje kurstillfälle.

Gå fint är en annan viktig "första-övning" där målet är att hunden ska kunna gå lugnt i kopplet utan att dra, även om den utsätts för störningar i form av andra hundar, intressanta lukter etc. Naturligtvis förs störningarna, precis som i all annan träning, in successivt, efter att hunden lärt sig att inte dra i lugn miljö.

Kontaktövningar syftar till att fördjupa kontakten mellan hund och hundägare. Här är målet att hundägaren ska kunna fånga och behålla sin hunds uppmärksamhet även då det pågår aktiviteter runt omkring. Precis som vanligt börjar vi därför på en lugn plats med stort avstånd från övriga hundar så att inget annat än hundägaren fångar hundens uppmärksamhet. Även här stegras sedan träningen så att hunden lär sig att vara koncentrerad på hundägaren även i stökigare miljöer.

Inkallning är i och för sig en del i ett lydnadsmoment men naturligtvis vill vi även kunna kalla in hunden i en vardagssituation. Här är det dock fullt tillräckligt att hunden verkligen kommer fram till hundägaren. Målet är att hundägaren ska kunna kalla in hunden i alla situationer, även om hunden är på väg mot något intressant. Det finns ju tyvärr situationer i vardagen då detta är oerhört viktigt som t.ex där hunden utsätts för fara i form av trafik etc. Här ligger tyngdvikten i övningen och då framförallt i början att hunden då den kallas in ska tas emot med översvallande beröm. Det är nämligen att annars få ett fullgott tempo om den skulle baseras på dominans.

Stanna under gång är oerhört bra att hunden kan i vardagssituationer. Här är målet att hundägaren med ett kommando, typ "vänta" eller liknande ska kunna stoppa hunden för att t.ex koppla upp den. Nyttan av detta är att hundägaren inte behöver kalla in hunden varje gång han/hon behöver koppla upp hunden, vilket annars kan leda till att hunden förknippar "hit" med att bli uppkopplad.

Uppförande inomhus är något som saknas på många hundutbildningar, men som vi ser som mycket viktigt, och något våra kursdeltagare för öva på under varje teoripass. Målet är att hunden ska vara lugn inomhus och lägga sig på anvisad plats. Hundägarna ska kunna sitta och fika i lugn och ro utan att hundarna sitter och tigger eller försöker leka med någon annan hund. Det är ju mycket lättare att ta med sig hunden då man åker bort om man vet att den kan uppföra sig väl inomhus.

Föremålsintresse är en övning som vi mer ser som en sekundär betydelse för själva kursen varför vi inte heller ställer upp några egentliga mål med övningen. Men vi kan trots detta se ett antal skäl för att ha med övningar i att få hunden intresserad av föremål. Ett är ju naturligtvis att det kan underlätta en del träning om man t.ex vill prova lite spårövningar eller andra aktiveringar där hunden ska hitta ett föremål.

Visitationsövningar har vi fortlöpande under hela hundägarutbildningen för att vänja hunden vid att bli hanterad av såväl hundägare som utomstående.

Utöver detta lär vi naturligtvis ut annat nyttigt som hunden bör kunna till vardags, såsom sitt, ligg, hälsa fint, tyst, med mera.

© Hundiq, Roffe Blom, 2004


<<<< Tillbaka