Vad är en Servicehund?

Vad är en Servicehund?
En servicehund hjälper en person med funktionsnedsättning med sysslor i vardagen, såväl i hemmet som i offentlig miljö. Hunden tränas till en mängd olika saker och vad som lärs in styrs helt av personens behov.

En servicehund bär ett tjänstetäcke som visar att hunden är i tjänst ute i samhället. Hunden får då följa med in i de flesta offentliga lokaler där hundförbud normalt råder. Tänk på att aldrig störa en hund med tjänstetäcke på sig, den arbetar. Lika lite som man skall störa busschauffören när han kör.

Här kan Du läsa och få svar på de vanligaste frågorna om servicehundar, hur de jobbar, hur utbildningen går till och mycket mer.

Om det är någon fråga Du känner att Du inte fått besvarad hoppas vi att Du kontaktar oss.

Vad gör en servicehund?
Svar: Vid rörelsehinder hjälper servicehunden föraren med saker som kan vara svårt för personen själv att göra. Hunden kan hjälpa till med många olika saker, t ex att betala i butikskassan, trycka på knapp vid övergångsställe, plocka upp föremål som tappats, öppna/stänga dörrar, bära saker, dra av kläder, knyta upp skor, vara skickebud, tända lamporna, hämta telefonen som ringer eller larma om föraren behöver hjälp.

Vilka hundar kan bli ”servicehundar”?
Svar:
Alla raser kan provas in till utbildningen, då bedömning görs av den enskilda individens lämplighet. Hunden ska vid ansökningstillfället vara över 1 och max 3 år.

Hur lång tid tar utbildningen?
Svar:
C:a 12 till 18 månader.

Vem äger hunden?
Svar:
Personen med funktionsnedsättning (föraren) äger sin hund och står för alla hundens omkostnader. Efter godkänd examen kan föraren söka handikappersättning hos Försäkringskassan för hundens omkostnader

Hur kommer man i gång med utbildningen?
Svar:
Via SBK beställer du ansökningshandlingar som du fyller i och returnerar. Efter godkännande av ansökan kallas ekipaget till ett lämplighetstest, vilken innehåller såväl funktions- som samarbetstest, där vi bl.a. tittar på hur hunden är bland människor och hundar samt hur samspelet är mellan förare och hund.

Vad behöver jag bifoga min ansökan?
Svar:
Läkarintyg som bekräftar en eller flera diagnoser hos föraren. För hunden ska bifogas BPH-protokoll, friskintyg från veterinär, kopia av hundens höftleds- och armbågsröntgen samt kopia av ev. undersökning gällande rasbundna sjukdomar.

Vem tränar hunden?
Svar:
Personen med funktionsnedsättning (föraren), och om det är yngre barn någon i dess närhet, t.ex. föräldern. Träningen sker under handledning av instruktör om c:a 40 timmar. Då personen med funktionsnedsättning är den viktigaste resursen under utbildningen kan man beräkna att man som förare behöver lägga minst 200 timmar på egen träning, dagligen i korta pass, av sin hund under hela utbildningstiden.

Hur går utbildningen till?
Svar:
Efter godkänt lämplighetstest, påbörjas utbildningen som sker enligt den utarbetade utbildnings-planen. Instruktören och föraren går gemensamt igenom vilket hjälpbehov föraren har, vilka saker som ska tränas och var träningarna ska ske. Träningen varieras efter behov i såväl i hemmiljö som på olika platser i samhället.

När gör man sitt examensprov?
Svar:
Efter Ca 12 till 18 månaders utbildning genomgår ekipaget ett examensprov som de måste klara för att hunden ska bli godkänd ”servicehund” och få sitt tjänstetäcke.

Hur säkerhetsställer man att hunden bibehåller sina kunskaper?
Svar:
Efter examen gör ekipaget prov varje år hunden är i tjänst, där hundens kunskaper kontrolleras.

Vilka hälsokrav på hunden finns?
Svar:
Inför utbildningsstart ska hunden vara höftledsröntgad med resultat A, B eller C med dispens samt vara armbågsröntgad utan anmärkning. Därutöver ska hunden vara undersökt för eventuella rasbundna sjukdomar utan anmärkning. För att klara av arbetet som tjänstehund krävs att hunden är fullt frisk och i god fysisk form. Inför utbildning och under hela hundens tjänstgöringstid lämnas årligen ett friskintyg från veterinär.

Vilka egenskaper är viktiga hos en blivande ”servicehund”?
Svar:
Hunden ska ha en stor arbetsglädje, vara samarbetsvillig, positiv/neutral gentemot människor och andra hundar samt klara nya/okända miljöer utan att visa rädsla. Därutöver ska hunden ha lätt att kunna koppla av hos sin förare samt inte ha för stort jaktintresse.

Vilka krav ställs på en person som vill utbilda en ”servicehund”?
Svar:
Det viktigaste kravet är att föraren har en dokumenterad fysisk funktionsnedsättning som ger ett behov av att hunden underlättar i vardagen. Föraren ska därutöver ha ett genuint hundintresse och vara villig att avsätta tid för hundträning under hela hundens tjänstetid. För att få en välfungerande servicehund är det även av stor vikt att det finns möjlighet och en stor vilja hos föraren att tillbringa större delen av dygnet tillsammans med sin hund.

Varför tar det så lång tid?
Svar:
Det behövs tid för att hunden ska hinna lära sig och mogna med sina nya uppgifter och få erfarenhet av att arbeta i alla olika situationer oavsett vad som händer. Även föraren behöver tid för att lära sig att använda sin hund som en hjälp i vardagen. Examen sker när ekipaget bedöms klara för examen. Det är av stor vikt att ekipaget fungerar väl tillsammans och att hunden är till god hjälp för sin förare, både i hemmiljö och i offentlig miljö, t ex varuhus.

Vad betyder hundens täcke?
Svar:
Det finns två typer av tjänstetäcken, "under utbildning" och för examinerade ekipage. Även en hund med utbildningstäcke är i tjänst och utrustad med ett ID kort. I tjänstetäcke tillåts assistanshundar vistas på många platser där det normalt råder hundförbud.

Hur bekostas utbildningen?
Svar:
Utbildningen kan bekostas av kommun eller landsting, men kan även finansieras genom privata medel eller genom att hundägaren själv söker medel från fonder och sponsorer.

Vad krävs för att ha certifierad tjänstehund?
Svar:
Tjänstetäcket ger hunden status som assistanshund. Under hela hundens tjänstgöringstid måste friskintyg från veterinär lämnas årligen samt att ekipaget måste delta i årsprov för att säkerställa att de upprätthåller sina kunskaper.

Vart vänder jag mig om jag vill veta mer?
Svar:
Om Du vill veta mer om utbildningen till ”servicehund” kan du läsa mer på SBK eller kontakta:

Roffe Blom - 0704-975640


<<<< Tillbaka