Vad gör en signalhund
Svar: Vid hörselnedsättning eller dövhet hjälper signalhunden sin förare genom att markera olika ljud och påvisa dessa, d v s gå till ljudkällan, när någon ropar, dörrklockan eller telefonen ringer, när babyn gråter, när det kokar över på spisen eller om brandlarmet går. Brandlarmet är det enda ljud som inte påvisas. Efter markering skall hunden istället lägga sig vid föraren. Hunden hämtar även spontant de föremål som föraren tappar.

Vilka hundar kan bli ”signalhundar”?
Svar:
Alla raser kan provas in till utbildningen, då bedömning görs av den enskilda individens lämplighet. Hunden ska vid ansökningstillfället vara över 1 och max 3 år.

Hur lång tid tar utbildningen?
Svar:
C:a 12 till 18 månader.

Vem äger hunden?
Svar:
Personen med hörselnedsättning eller dövhet (föraren) äger sin hund och står för alla hundens omkostnader. Efter godkänd examen kan föraren söka handikappersättning hos Försäkringskassan för hundens omkostnader.

Hur kommer man i gång med utbildningen?
Svar:
Via SBK beställer du ansökningshandlingar som du fyller i och returnerar.

Eftergodkännande av ansökan kallas ekipaget till ett lämplighetstest, vilken innehåller såväl funktions- som samarbetstest, där vi bl.a. tittar på hur hunden fungerar bland människor och hundar samt hur samspelet är mellan förare och hund.

Vad behöver jag bifoga min ansökan?
Svar:
Läkarintyg som bekräftar en eller flera diagnoser hos föraren. För hunden ska bifogas friskintyg från veterinär samt BPH-protokoll. Dessutom kopia av hundens höftleds- och armbågsröntgen samt kopia av ev. undersökning gällande rasbundna sjukdomar.

Vem tränar hunden?
Svar:
Personen med funktionsnedsättning (föraren). Om det gäller yngre barn tränas hunden i vissa fall av föräldern eller annan närstående. Träningen sker under handledning av SoS-instruktör under c:a 40 timmar. Eftersom personen med funktionsnedsättning är den viktigaste resursen under utbildningen kan man beräkna att man som förare behöver lägga minst 200 timmar på egen träning tillsammans med sin hund. Det krävs daglig träning i korta pass under hela utbildningstiden för att nå målet.

Hur går utbildningen till?
Svar:
Instruktören och föraren går gemensamt igenom förarens hjälpbehov och vilka saker som ska tränas och var träningarna ska ske. Träningen varieras efter behov i såväl i hemmiljö som på olika platser i samhället. Under utbildningstiden genomgår förare och hund en förarutbildning på internat tillsammans med andra ekipage.

När gör man sitt examensprov?
Svar:
Efter ca 12 till 18 månaders utbildning genomgår ekipaget ett examensprov som de måste klara för att hunden ska bli godkänd ”signalhund” och få sitt tjänstetäcke.

Hur säkerhetsställer man att hunden bibehåller sina kunskaper?
Svar:
Efter examen gör ekipaget prov varje år hunden är i tjänst, förbundet kontrollerar då hundens kunskaper.

Vilka hälsokrav på hunden finns?
Svar:
Inför utbildningsstart ska hunden vara höftledsröntgad med resultat A, B eller i vissa fall med dispens för C, samt vara armbågsröntgad utan anmärkning. Därutöver ska hunden vara undersökt för eventuella rasbundna sjukdomar utan anmärkning. För att klara av arbetet som tjänstehund krävs att hunden är fullt frisk och i god fysisk form. Inför utbildning och under hela hundens tjänstgöringstid lämnas årligen ett friskintyg från veterinär.

Vilka egenskaper är viktiga hos en blivande ”signalhund”?
Svar:
Hunden ska ha en stor arbetsglädje, vara samarbetsvillig, positiv/neutral gentemot människor och andra hundar samt klara nya/okända miljöer utan att visa rädsla. Därutöver ska hunden ha lätt att kunna koppla av hos sin förare samt inte ha för stort jaktintresse.

Vilka krav ställs på en person som vill utbilda en ”signalhund”?
Svar:
Det viktigaste kravet är att föraren har en dokumenterad hörselnedsättning eller dövhet som gör att en signalhund kan underlätta i vardagen. Föraren måste därutöver ha ett genuint hundintresse och vara villig att avsätta tid för hundträning under hela hundens tjänstetid. För att få en välfungerande signalhund är det även av stor vikt att det finns möjlighet och en stor vilja hos föraren att tillbringa större delen av dygnet tillsammans med sin hund.

Varför tar det så lång tid?
Svar:
Det behövs tid för att hunden ska hinna lära sig och mogna med sina nya uppgifter och få erfarenhet av att arbeta i alla olika situationer oavsett vad som händer. Även föraren behöver tid för att lära sig att använda sin hund som en hjälp i vardagen. Examen sker när ekipaget bedöms klara för examen. Det är av stor vikt att ekipaget fungerar väl tillsammans och att hunden är till god hjälp för sin förare, både hemmiljö och i offentlig miljö, t ex varuhus.

Vad betyder hundens täcke?
Svar:
Det finns två typer av tjänstetäcken, "under utbildning" och för examinerade ekipage. Även en hund med utbildningstäcke är i tjänst och utrustad med ett ID kort. I tjänstetäcke tillåts assistanshundar vistas på många platser där det normalt råder hundförbud

Hur bekostas utbildningen?
Svar:
Utbildningen kan bekostas av kommun eller landsting, men kan även finansieras genom privata medel eller genom att hundägaren själv söker medel från fonder och sponsorer.

Vad krävs för att ha certifierad tjänstehund i SoS?
Svar:
Under hela hundens tjänstgöringstid måste friskintyg från veterinär lämnas årligen. Ekipaget måste även delta i årsprov för att säkerställa att de upprätthåller sina kunskaper.

Vart vänder jag mig om jag vill veta mer?
Svar:
Om du vill veta mer om utbildningen till ”signalhund” eller har andra frågor är du alltid välkommen att kontakta mig på nedanstående telefonnummer. Du kan även läsa mer på SBKs hemsida.

Roffe Blom - 0704-975640


<<<< Tillbaka