Kursinnehåll Hundiq hundpsykologutbildning

Mål med hundpsykologutbildning
Efter genomgången godkänd utbildning skall eleven kunna genomföra en utredning av problembeteenden hos hundar i alla åldrar och skall kunna samarbeta med veterinärer och andra nyckelpersoner. Dessutom kunna använda sig av Hundiq:s beteendeanalyser och statistikformulär som sedan regelbundet skall sammanställas. Detta för att det skall finnas en "röd tråd" vid problemhundsutredningar utförda av de hundpsykologer som utbildats via Hundiq innstruktörskompetens..

Förkunskaper
För att antagas på HPU skall eleven ha godkänt slutprov på instruktörsutbildning, vara fyllda 20 år samt ha minst 150 timmar dokumenterad praktisk erfarenhet av arbete med andras hundar.

Omfattning
Hundpsykologutbildningen omfattar minst 180 timmar och bör fördelas enligt följande:

 • minst 120 tim genomförs vid de träffar och samlingar som arrangeras med närvaro av lärare
 • minst 40 tim enskilt projektarbete (minst 3projekthundar)
 • minst 20 tim som enskilt arbete med inläsning av kurslitteratur

Fördjupad etologi - teoretisk minst 16 tim
Efter genomförd utbildning skall elev ha uppnått följande mål:

 • Vara väl förtrogen med aktuella etologiska förklaringsmodeller vad gäller problembeteende
 • Ha fördjupade kunskaper om domesticering, även generella beteendeförändringar hos hund samt om neotenisering. Kunskapen skall kunna generaliseras och användas i fallbeskrivning.
 • Kunna beskriva hundens utveckling/mognad och känsliga perioder
 • Kunna förstå och redogöra för hundens kommunikation och signalsystem
 • Kunna förstå och redogöra för hundens medfödda behov
 • Vara väl förtrogen med olika teorier kring sociala mekanismer i samspelet människa/hund samt kunna generalisera och använda denna kunskap i fallbeskrivningar
 • Vara väl förtrogen med aktuella teorier kring hundens beteende vad gäller rädslor, kunna generalisera samt använda kunskapen för att bilda egna teorier i fallbeskrivningar.
 • Kunna förstå och redogöra för hundens lugnande signaler samt kunna påvisa sådant beteende i realistiska fallbeskrivningar
 • Vara väl insatt i teorier kring olika sorters sociala kravnivåer samt hundars sätt att handskas med olika typer av sociala krav.
 • Vara väl insatt i teorier kring hundens aggressioner samt kunna redogöra för olika typer av aggressionsbeteende i realistiska fallbeskrivningar.
 • Vara väl insatt i aktuella teorier kring stress och stressrelaterade problem. Kunna generalisera samt använda kunskapen för att bilda egna teorier i realistiska fallbeskrivningar
 • Vara väl insatt i aktuella teorier kring hundens konfliktbeteende samt kunna generalisera, reflektera och använda kunskapen för att bilda egna teorier i realistiska fallbeskrivningar
 • Kunna reflektera över hundens beteende samt visa insikt i möjliga teoretiska förklaringsmodeller för hur hundar beter sig

Praktisk etologi minst 16 tim
Efter genomförd utbildning skall elev uppnått följande mål:

 • Ha visat god förmåga att läsa olika hundars beteende såväl enskilda hundar som hundar i grupp och därmed kunna beskriva och förutsäga en hunds förväntade beteende utifrån hundens signaler.
 • Ha uppnått god förmåga att hantera olika hundar i olika tänkbara miljöer och med olika typer av grundbeteenden och därmed omsätta kunskapen i att läsa hund genom att kunna beskriva ett beteende, kunna förändra ett beteende och kunna klargöra vad förändringen leder till.
 • Kunna påvisa olika hundars mentala status och beskriva möjliga sätt att handskas med hundars olika mentalitet samt visa förmåga att i handling omsätta detta.
 • Kunna påvisa olika typer av intentionsrörelser och göra konsekvensbeskrivningar.
 • Ha uppnått god förmåga till beteendebeskrivning av hund samt visa förmåga att omsätta beskrivningen i konkreta förslag till metoder för beteendemodifikation.
 • Ha uppnått god förmåga att se, förstå och handskas med kommunikationsproblem hund/hund och hund/människa samt att se och beskriva möjligheter till förändring som leder till förändringar i kommunikationsbeteende.
 • Kunna påvisa olika hundars sociala relationer såväl till andra hundar som till människor och andra djurarter samt att visa förmåga att utifrån hundens sociala status kunna beskriva förväntad beteendeutveckling vad gäller hundens sociala ställning i sin grupp.

Fysiska orsaker till problembeteende minst 16 tim
Efter fullföljd utbildning skall elev uppnått följande mål:

 • Kunna tillräckligt mycket om hundens anatomi och fysiologi för att ställa relevanta frågor kring hundens beteende i relation till eventuella anatomiska och fysiologiska sjukdomstillstånd i syfte att kunna härleda och särskilja psykologiska/sociala problem och anatomiska/fysiologiska defekter. Utifrån detta kunna ta ställning till remissförfarande.
 • Vara väl insatt i hundars smärtreaktioner och problem relaterade till smärta. Kunna differentiera sociala/psykologiska problem från smärtrelaterad problematik för eventuellt remissförfarande. Skall därutöver ha god insikt i hanterandet av postsmärtrelaterade beteenden och hur man på olika sätt kan arbeta för att förändra sådana beteenden.
 • Vara väl insatt i hur man kan använda symtomschema
 • Ha goda kunskaper såväl teoretiskt som praktiskt i lugnande/stärkande massage samt stretching.
 • Praktiskt kunna hantera remissförfarande.

Inlärning minst 16 tim
Efter avslutad utbildning skall elev ha uppnått följande kunskaper

 • Vara väl insatt i olika förstärkningsformer, kunna redogöra teoretiskt för hur dessa fungerar, samt visa god förmåga att använda flera förstärkningsformer.
 • Vara väl insatt i olika inlärningsmetoder, kunna redogöra teoretiskt för hur dessa fungerar samt visa god förmåga att arbeta utifrån de träningsmetoder IMMI godkänner
 • Vara väl insatt i social inlärning och visa god förmåga att använda kunskaperna i praktiskt arbete
 • Kunna redogöra för begreppet ”diskrimineringsförmåga” och visa god förmåga att använda kunskaperna i praktiskt arbete

Aktivering minst 16 tim
Efter avslutad utbildning skall elev uppnått följande mål:

 • Ha god insikt i hur aktivering kan användas i problemlösning och därvid kunna redogöra för olika problemsituationer där aktivering kan användas.
 • Ha god insikt i förhållandet aktivitet kontra passivitet och visa god förmåga att använda kunskapen i problemlösning.
 • Ha god kunskap om olika rasers aktivitetsbehov och utifrån denna kunskap kunna föreslå aktiviteter för olika typer av hundar.


Fördjupad raskunskap och rasrelaterade problem minst 16 tim
Elev ska efter avslutad utbildning ha uppnått följande mål:

 • Vara väl medveten om problem relaterade till hundens arbetsbakgrund.
 • Ha god insikt i hur relationer ser ut i olika raser, kunna praktiskt omsätta kunskapen i arbete med rasrelaterade problem. Därvid ha uppnått förmåga att läsa såväl individuella hundar som hundar i relation till andra hundar och kunna använda kunskaper kring relationer relaterat till problem inom olika raser.
 • Ha god insikt om olikheten mellan motivationssystemen hos de olika raserna och därvid kunna välja rätt motivation för varje individuell hund.

Analysmetoder - träningsplaner minst 16 tim
Elev skall efter avslutad utbildning ha uppnått följande mål och ha god insikt och praktisk färdighet i följande moment:

 • beteendeanalys
 • riskanalys
 • problemanalys
 • stressanalys
 • hormonell analys
 • inlärningsanalys
 • smärtanalys
 • sjukdomsanalys
 • social behovsanalys
 • klassificering av beteendeproblem och därvid kunna använda resultaten av analyserna/klassificeringen till utförlig beskrivning av hund samt utifrån denna föreslå lämplig behandlingsmodell.
 • Ha god insikt i konflikthantering i teori och praktik såväl vad gäller hund som människa och de båda i konflikt med varandra.
 • Ha god insikt om egna beteenden i konflikt och stressituationer och förmåga att modifiera eget beteende till förmån för optimalt behandlingsresultat
 • Ha god insikt om hur olika sätt att bemöta människor påverkar relationer samt att kunna omsätta det praktiskt i bemötandet av kunden
 • Ha god kunskap om olika typer av mänskligt beteende samt insikt om hur man kan arbeta jagstärkande för att uppnå goda resultat i träningen av ekipaget hund - människa
 • Vara väl insatt i olika former av samtalsteknik samt visa god förmåga att använda någon eller några av dessa tekniker i bemötandet av kund
 • Vara väl insatt i olika former av uppföljning och utvärdering samt kunna praktiskt genomföra såväl uppföljning som utvärdering av ett arbete.

Praktisk träning och behandling minst 16 tim
Elev skall efter avslutad utbildning ha uppnått följande mål;

 • Kunna göra relevanta utredningar och analyser och utfärda en prognos
 • Kunna genomföra träning/behandling av olika problembeteenden
 • Kunna informera och utbilda hundägaren så att denne kan hantera och lösa sin hunds problematik.

Examensarbete minst 30 tim
Redovisning av projekthundar skall ske skriftligt och innehålla:

 • Anamnes, problembeskrivning, analysresultat, rekommenderade åtgärder, prognos samt uppföljning av resultat
 • Elev skall genomgå såväl skriftligt som praktiskt slutprov.

<<<< Tillbaka